WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

I ROKU STUDIÓW

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

 

 

 • UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt odbędzie się 5 października 2023rgodz. 1200  w auli im. Prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5
 • PLAN ZAJĘĆ
  Plan zajęć będzie dostępny po 24 września br. na stronie:  https://wbz.uwm.edu.pl/studenci/plany-zajec

 • ZAPISY ŻETONOWE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA:

  - JĘZYK OBCY- na kierunku ZOOTECHNIKA studia stacjonarne i niestacjonarne oraz ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA na studiach stacjonarnych w semestrze 1 w roku akademickim 2023/2024 (kierunek ZwREiT- zapisy w semestrze 2)

  - PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB NAUK SPOŁECZNYCH- kierunek ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA - zapisy w semestrze 1 (pozostałe kierunki  zapisy w semestrze 2)

  - WYCHOWANIE FIZYCZNE - kierunek ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA -  zapisy w semestrze 2 (pozostałe kierunki zapisy w semestrze 3)

 • Terminarz rejestracji:

  https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru

  Zapisy prowadzone są w systemie komputerowym przez stronę:
  https://usosweb.uwm.edu.pl/

  Loginem do systemu USOSWeb jest numer PESEL.
  Podczas pierwszego logowania należy ustawić hasło klikając w link: Ustaw hasło USOS.
  Jako adres e-mail należy podać prywatny adres poczty, używany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 • W przypadku pierwszego logowania do systemu Office 365, obowiązuje poniższa procedura:
  Platforma Office 365 – Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto w usłudze Office 365.

  Aby zacząć korzystać z Office 365 należy:

  • zalogować się na stronie https://konto.student.uwm.edu.pl/ loginem oraz hasłem identycznym jak do systemu USOS-Web (login: PESEL)
  • w formularzu po prawej części ekranu ustawić nowe hasło do usługi Office 365 (hasło musi posiadać min. 8 znaków)

  POMOC MATERIALNA - dotyczy wszystkich studentów, stacjonarnych  i niestacjonarnych

  Student może ubiegać się o następujące świadczenia:
  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora (na wyższych semestrach)*

  * Wyjątek: O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą  co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  Termin składania wniosków o pomoc materialną w przypadku ubiegania się o:
  - stypendium socjalne i zapomogę: do 10 dnia danego miesiąca,
  - stypendium rektora: do 15 października.

  W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy wygenerować z formularza elektronicznego w systemie USOSweb. link do strony:

  https://usosweb.uwm.edu.pl/

  zakładka: Dla Wszystkich -> Wnioski

UWAGA:
Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (pokój 133).

Osoba studiująca jednoczenie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (w przypadku ubiegania się
o stypendium socjalne) określa Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny na stronie internetowej:https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

UBEZPIECZENIE STUDENTÓW

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronie:https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/


PROGRAMY STUDIÓW

Program studiów obejmuje efekty uczenia się dla kierunku, treści kształcenia każdego przedmiotu oraz plan studiów (tabelaryczne zestawienie wszystkich przedmiotów wraz z godzinami).
Plany studiów są sporządzane odrębnie dla każdej z form studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej).

Programy studiów dostępne w zakładce: https://wbz.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-ksztalcenia

 

REGULAMIN STUDIÓW


Ujednolicony tekst Regulaminu studiów, obowiązującego od 1 października 2022 roku, dostępny jest pod adresem:

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-182-2022/tekst-jednolity

 (obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Senatu UWM Nr 182 z dnia 29 marca 2022 roku)

Regulamin studiów określa zasady prowadzenia studiów i rozliczania postępów studentów.

OPIEKUNOWIE LAT: Wykaz opiekunów wzystkich kierunków znajduje się na stronie: https://wbz.uwm.edu.pl/studenci/opiekunowie-lat