Ważność legitymacji

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) wprowadzono czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ww. ustawy - w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie  lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

NIE MA ZATEM KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W UCZELNI W CELU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WW. LEGITYMACJI.


Źródło:
https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19
Informacja powyższa jest także dostępna na stronie
http://www.uwm.edu.pl/studenci/aktualnosci