XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie wzorem lat poprzednich uprzejmie informuje, że rozpoczęła się realizacja XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na 1 rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 100, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 2.443 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2023 roku),
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.  

Kandydat do stypendium w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku wypełnia wniosek on-line, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do dnia 28 sierpnia 2023 roku wysyła pod adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego formularza wniosku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa załącznik „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024" dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości pod adresem: www.stypendia-pomostowe.pl.