Praca inżynierska i egzaminy - WAŻNE

UWAGA!

STUDENCI IV ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW:

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

RYBACTWO

ZOOTECHNIKA

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (min. 7 dni przed egz. inż. tj. do 31.01.2022 r.):

 

- 1 egzemplarza pracy inżynierskiej z płytą CD

- OŚWIADCZENIA(zgoda na udostępnienie pracy – 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 –wydrukowane z apd (dołączyć do pracy)

- oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW)

 

W/W DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ (EW. PRZESŁAĆ POCZTĄ) DO DZIEKANATU WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, p. 133 (st. stacjonarne), 132 (st. niestacjonarne)

 

PONADTO:                                      

- opłatę za dyplom w wys. 60 zł dokonujemy w systemie USOSweb

- na wniosek absolwenta można otrzymać odpis dyplomu w j. angielskim - w tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie

 

Proszę pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” po przystąpieniu do egz. dyplomowego!

 

Osoby, które zmieniły dane teleadresowe proszone są o niezwłoczne  ich uaktualnienie w dziekanacie.

 

Praca dyplomowa- WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie: http://apd.uwm.edu.pl.

Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci/Ważne dla studenta/Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe i wymagane tłumaczenia w j. ang.)

UWAGA: SYSTEMU APD UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ PISANA JEST PRACA!

________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-INŻYNIERSKICH:

  • 7 lutego 2022 – ZOOT. GR. 1A
  • 8 lutego 2022 – ZOOT. GR. 3K
  • 9 lutego 2022 – ZOOT. GR. 2H
  • 10 lutego 2022 – BPŻ i RYBACTWO
  • 11 lutego 2022 – ZOOT. NIESTACJ.