Terminy wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w USOSweb w roku akademickim 2023/2024

Terminy wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów w USOSweb, przez pracowników realizujących zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024, powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w ramowej organizacji roku akademickiego (załącznik do Decyzji Nr 89/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2023/2024).

 

 

 

Terminy obowiązujące  na studiach wyższych oraz w Szkole Doktorskiej:

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 29.01.2024 do godziny 2359
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 29.01.2024 do godziny 2359 .
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 29.01.2024 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 29.01.2024 do godziny 2359, egzamin: I termin - wpisy do 12.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 12.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359.
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 12.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359 .

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2024 do godziny 2359
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2024 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2024 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 05.02.2024 do godziny 2359, egzamin: I termin - wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 26.02.2024 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 26.02.2024 do godziny 2359 .
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 19.02.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 26.02.2024 do godziny 2359

SEMESTR LETNI 2023/2024

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2024 do godziny 2359 .
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2024 do godziny 2359 .
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2024 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 17.06.2024 do godziny 2359, egzamin: I termin - wpisy do 02.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 02.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359 .
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 02.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359.

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 24.06.2024 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 24.06.2024 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 24.06.2024 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń i wykładów, kończący się egzaminem: wpisy zaliczenia ćwiczeń do 24.06.2024 do godziny 2359, egzamin: I termin - wpisy do 08.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 08.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359 .
 6. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin wpisy do 08.07.2024 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2024 do godziny 2359

Powyższe terminy są jedynymi obowiązującymi terminami wpisów w roku akademickim 2023/2024. Oznacza to, że po ich upływie zostanie zablokowana możliwość dokonywania wszelkich zmian za pośrednictwem aplikacji USOSweb.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych stosownym dokumentem), student(ka)/doktorant(ka) może przystąpić do zaliczenia bądź egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela zaliczającego/egzaminatora. Wówczas student(ka)/doktorant(ka) zobowiązany jest poinformować nauczyciela zaliczającego bądź egzaminatora o przyczynie nieobecności oraz w terminie nieprzekraczającym 7 dni po ustaniu przyczyny dostarczyć mu usprawiedliwienie. Jeżeli nauczyciel zaliczający/egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające, wyznacza kolejny termin zaliczenia/egzaminu. W takim przypadku, gdy termin zaliczenia bądź egzaminu wykracza poza określony w ramowej organizacji roku akademickiego, zmiana terminu powinna być poprzedzona zgodą właściwego prodziekana Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W tej sytuacji wpis do systemu dokonywany jest przez właściwego prodziekana Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie pisemnej informacji o wyniku zaliczenia bądź egzaminu, dostarczonej przez kierownika (koordynatora) przedmiotu (dopuszczalna jest forma mailowa, wyłącznie z domeny uwm.edu.pl).