Profesor Zbigniew Jaworski otrzymał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

18 maja 2022 r. prof. dr hab. Zbigniewowi Jaworskiemu nadano tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po uroczystym wręczeniu tego zaszczytnego tytułu, Pan Profesor Jaworski wygłosił wykład pt.: „Behawior koników polskich z rezerwatu w Popielnie”.

Działalność naukowo-badawcza i związana z nią praktyka hodowlana Profesora Zbigniewa Jaworskiego dotyczy przede wszystkim koni rasy konik polski. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak cechy hodowlane i użytkowe oraz hodowla zachowawcza i metody jej doskonalenia, analiza genetyczno-rodowodowa, behawior, dobrostan oraz innych tematów, m.in. z zakresu okrywy włosowej, żywienia, fizjologii i patologii koni.

Od początku pracy zawodowej Profesor Zbigniew Jaworski zaangażował się w pracę społeczną w organizacjach związanych z hodowlą i użytkowaniem koni, przede wszystkim w Polskim Związku Hodowców Koni w Warszawie. Jest członkiem założycielem Związku Hodowców Koników Polskich, będąc przez 19 lat jego prezesem. Od ponad 20 lat jest członkiem grupy roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych koni przy Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym. Jest stałym konsultantem i doradcą dla wielu ośrodków hodowli koników polskich. W 2016 roku został powołany przez Ministra Rolnictwa na członka Rady ds. hodowli koni, w ramach której do 2018 roku przewodniczył Zespołowi ds. bioróżnorodności i postępu biologicznego biorąc udział w opracowaniu programu i strategii hodowli koni w Polsce. W dorobku organizacyjnym Profesora Zbigniewa Jaworskiego należy jeszcze wyróżnić pełnienie funkcji przewodniczącego Olsztyńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (3 kadencje) oraz członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (2 kadencje).

Dorobek naukowy Profesora Zbigniewa Jaworskiego obejmuje łącznie 316 publikacji i innych opracowań, z których 94 to prace oryginalne z przeglądowymi, o łącznej punktacji według list czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (roku opublikowania) 1902 pkt. Liczba cytowań wynosi 340, sumaryczny IF 51,263, a indeks Hirscha 9.

Osiągnięcia Pana Profesora w zakresie dydaktyki i kształcenia kadry naukowej obejmują promotorstwo 2 przewodów doktorskich, wykonanie 20 recenzji rozpraw doktorskich i 7 recenzji w przewodach habilitacyjnych oraz recenzję wniosku o nadanie najwyższej godności akademickiej- doktora honoris causa.

Aktywność Pana Profesora Zbigniewa Jaworskiego spotkała się z uznaniem zarówno środowiska naukowego, jak i praktyki hodowlanej.