Misja, wizja i cele strategiczne Wydziału

Wydział Bioinżynierii Zwierząt jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie deklaruje przystąpienie do podstawowych celów i wartości zawartych w misji całego Uniwersytetu.

Misją tą jest:


,,wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej’’.

 

Wizja
Wydział stawia sobie za cel rozwijanie i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Chce to uczynić poprzez realizację niniejszego programu rozwoju. To z kolei powinno sprawić, że Wydział będzie znaczącym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Polsce.


Cele strategiczne
1. Doskonalenie dotychczasowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzanie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb środowiska zewnętrznego.
2. Rozwijanie dotychczasowych i podejmowanie nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa i gospodarki kraju oraz regionu Warmii i Mazur.
3. Utrzymanie wysokiej pozycji Wydziału w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
4. Internacjonalizacja Wydziału w obszarze kształcenia i badań naukowych.
5. Udoskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Rozwój i racjonalne wykorzystanie bazy badawczo- dydaktycznej.