Bioinżynieria produkcji żywności

ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI

Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki kierunkowej w łącznym wymiarze 8 tygodni. Studentom studiów stacjonarnych w ramach praktyki kierunkowej rozliczana jest obowiązkowa 7-dniowa praktyka śródsemestralna, realizowana w laboratoriach analitycznych i zwierzęcych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Praktyka kierunkowa realizowana jest w okresie wakacyjnym w dwóch etapach. Pierwsze 4 tygodnie realizowane są w gospodarstwie rolno-hodowlanym zajmującym się produkcją zwierzęcą ukierunkowaną na produkcję mleka, mięsa wieprzowego lub wołowego, drobiu, jaj, miodu, skór, wełny i in. Kolejne 4 tygodnie realizowane są w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych i innych podmiotach związanych z gospodarką żywnościową:
 • zakłady przetwórstwa mięsnego i ubojnie,
 • zakłady przetwórstwa mleczarskiego,
 • wytwórnie pasz,
 • instytucje zajmujące się handlem i obrotem produktów żywnościowych,
 • laboratoria analityczne, badawcze, kontroli jakości i certyfikacji, jednostki doradcze i projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, administracja rządowa i samorządowa. 

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studenta z:

 • organizacją i zarządzaniem gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem rolno-spożywczym,
 • podstawowymi procesami technologicznymi i ich wpływem na jakość surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego,
 • projektowaniem technologicznym i projektowaniem nowych wyrobów,
 • wpływem właściwości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na kształtowanie jakości gotowych produktów żywnościowych,
 • sposobami przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w celu zachowania ich jakości, przedłużenia trwałości i zmniejszenia strat,
 • przepisami normalizacyjnymi i prawnymi regulującymi kwestie jakości produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu,
 • systemami zarządzania jakością.

Sczegółowych informacji na temat zasad realizacji praktyki udziela:
prof. dr hab. Jan Miciński - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
 
Katedra Hodowli Owiec i Kóz
tel.: 89 523 38 64 lub 662 377 882
e-mail: jan.micinski@uwm.edu.pl