Postępowania i przewody doktorskie

  1. PRZEWODY DOKTORSKIE
    dotyczy przewodów doktorskich wszczętych wg przepisów dotychczasowych  - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)

 

Procedura – w skrócie „krok po kroku”

 ETAPY wcześniejsze

 

zakończone

Egzaminy doktorskie

Terminy egzaminów wstępnie ustala doktorant, po akceptacji Komisji - zatwierdza Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo (RNDZiR)

Doktorant zdaje egzaminy z zakresu:
- dyscypliny podstawowej (zootechnika i rybactwo)
- dyscypliny dodatkowej
- języka obcego *
przed Komisją powołaną przez RW/RNDZiR:
- skład stały na wszystkich egzaminach (3 osoby, w tym przewodniczący i promotor)
- uzupełnienie na pozostałych egzaminach:  
   -  d. podstawowa -  łącznie min. 4 osoby - prof. n. rolniczych lub dr hab. w zakresie zootechniki i rybactwa 
   -  d. dodatkowa (co najmniej dr hab. upoważniony do przeprowadzania egzaminów doktorskich)
   -  j. obcy  (lektor wyznaczony przez SJO) 
(*/ istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie stosownego certyfikatu wymienionego w zał. do Rozporządzeniu MNiSW)

Wyznaczenie
recenzentów, złożenie rozprawy doktorskiej

 

 

Złożenie wniosku o wyznaczenie recenzentów. Dołącza się egzemplarz „próbny”  lub ostateczną wersję rozprawy.

RNDZiR - podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów

Złożenie rozprawy doktorskiej  w wersji papierowej - 4 egz. i na nośniku informatycznym - 1 egz.  wraz z opinią promotora i streszczeniem  (oraz oświadczeniami współautorów w przypadku samodzielnej wyodrębnionej części pracy zbiorowej)

Przed złożeniem rozprawy przeprowadza się procedurę antyplagiatową (zamieszczenie pracy w APD)

Przesłanie rozprawy do oceny recenzentów  (po pozytywnej weryfikacji)

Dopuszczenie
do obrony

Warunkiem dopuszczenia do obrony jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz zdanie wyznaczonych egzaminów.
RNDZiR (zakres - zootechnika) lub Komisja Doktorska (zakres – rybactwo) – podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do publicznej obrony oraz ustala jej termin (nie wcześniej niż 10 dni od dopuszczenia)

Zawiadomienie o obronie:

- zaproszenie recenzentów
- przekazanie rozprawy z recenzjami do Biblioteki UWM
- zamieszczenie ogłoszenia w gablocie oraz na stronach internetowych (wraz ze streszczeniem i recenzjami)
- wysłanie zawiadomienia o obronie do jednostek w kraju (dyscyplina zootechnika i rybactwo)
- przygotowanie zaproszeń z zał. streszczeniem rozprawy

Obrona rozprawy doktorskiej

Posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo
Część 1 - jawna – publiczna obrona 
(referowanie rozprawy, recenzje, odpowiedzi na recenzje, dyskusja)

Część 2 - niejawna 
ocena obrony oraz podjęcie uchwał:
- przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej
- nadanie stopnia  doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo, w zakresie określonej specjalności
- zaopiniowanie wniosku o wyróżnienie (jeśli był ujęty w recenzji)

Czynności
końcowe

Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora, m.in.:
- uzupełnienie danych w bazie POL-on, USOS, CK
- sporządzenie zawiadomienia  oraz wygenerowanie dyplomu
  i przekazanie do Działu Kadr

Sporządzenie protokołu z obrony 

Wypełnienie karty SYNABA (OPI)

 

2. POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA

wg nowych przepisów - USTAWA z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.)
 

Postępowania prowadzone są na podstawie procedur (dot. trybów: szkoła doktorska, eksternistyczny, studia doktoranckie) określonych w UCHWALE Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)

http://bip.uwm.edu.pl/node/7714

_____________________________________________________________________________________________________

Linki do aktów prawnych (ustawy, rozporządzenia, itp.) znajdują się w zakładce "Rozwój naukowy"
Rozwój naukowy | Wydział Bioinżynierii Zwierząt (uwm.edu.pl)

_____________________________________________________________________________________________________

Bliższe informacje  - w Dziekanacie Wydziału 
(ul. Oczapowskiego 5/138,  tel. 89 523-3624, 3405; e-mail: frejm@uwm.edu.pl)