Zootechnika

ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)


Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 8 tygodni. Studentom studiów stacjonarnych w ramach praktyki kierunkowej rozliczana jest obowiązkowa 7-dniowa praktyka śródsemestralna, realizowana w laboratoriach analitycznych i zwierzęcych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. 

Praktyka zawodowa realizowana jest w okresie wakacyjnym w formie praktyki kierunkowej i specjalnościowej. Studenci realizują praktykę kierunkową w wymiarze 6 tygodni, a następnie praktykę specjalnościową w wymiarze 2 tygodni, które są wydzielone z praktyki kierunkowej. Program praktyki kierunkowej uwzględnia co najmniej 2 gatunki zwierząt.

Celem praktyki kierunkowej jest zapoznanie studenta z:

 • strukturą organizacyjną gospodarstwa,
 • działami produkcji zwierzęcej oraz obiektami zootechnicznymi, w których prowadzony jest  chów i hodowla zwierząt,
 • działami produkcji roślinnej, szczególnie pod kątem bazy paszowej,
 • działem ekonomicznym,
 • organizacją procesów produkcyjnych,
 • zarządzaniem i kierowaniem gospodarstwem i przedsiębiorstwem,
 • problematyką społeczno-gospodarczą gospodarstwa, przedsiębiorstwa oraz regionu.
Celem praktyki specjalnościowej jest nabycie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z wybraną specjalnością. 
 


ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA 
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Studenci realizujący studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - magisterskie na kierunku zootechnika są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku zootechnika oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym prowadzonym w ramach studiów drugiego stopnia. Praktyka zawodowa na studiach drugiego stopnia na kierunku zootechnika jest realizowana na 1 lub 2 semestrze studiów (rozliczenie praktyki następuje w 2 semestrze). Wynika to z tego, że elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej. W związku z tym termin odbywania praktyki jest ustalany indywidualnie w odniesieniu do każdego dyplomanta, zależnie od tematu pracy oraz programu i zakresu badań. Określenie terminu praktyki odbywa sie w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziałowej Pracowni Szkolenia Praktycznego przy współpracy z promotorem pracy dyplomowej i przedstawicielem podmiotu, w którym będzie realizowana praktyka.

Praktykę studenci odbywają w gospodarstwach rolno-hodowlanych zajmujących się produkcją zwierzęcą, przedsiębiorstwach rolno-spożywczych i innych podmiotach związanych z gospodarką żywnościową, takich jak: zakłady przetwórstwa mięsnego i ubojnie, zakłady przetwórstwa mleczarskiego, wytwórnie pasz, instytucje zajmujące się handlem i obrotem produktów żywnościowych, laboratoria: analityczne, badawcze, kontroli jakości i certyfikacji, jednostki doradcze i projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, a także w administracji rządowej i samorządowej.
Praktyka kierunkowa ma charakter czynnościowy i organizacyjno-funkcyjny. Oznacza to, że w czasie całego jej trwania studenci zobowiązani są do wykonywania zleconych im prac. Student w okresie praktyki powinien wykonywać pracę według struktury zatrudnienia przyjętej w podmiocie, w którym jest realizowana praktyka, zapoznając się z jego działami. Kolejność zlecenia pracy studentom do wykonania w poszczególnych działach, należy do Zakładowego Opiekuna Praktyk, który zapewnia prawidłową realizację programu praktyk. 

Treści kształcenia:
Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, sposobem zarządzania oraz kierunkami prowadzonej działalności (produkcji, usług i in.) oraz efektami ekonomiczno-finansowymi podmiotu, w którym jest realizowana praktyka. Bezpośredni udział w procesach związanych z działalnością podmiotu, w którym jest realizowana praktyka, w celu nabycia praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z realizowaną specjalnością w ramach studiów drugiego stopnia. 
 

Celem praktyki jest:
 • poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności,
 • zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej),
 • poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy),
 • identyfikacja z zawodem.
 
Sczegółowych informacji na temat zasad realizacji praktyki udziela:
prof. dr hab. Jan Miciński - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
 
Katedra Hodowli Owiec i Kóz
tel.: 89 523 38 64 lub 662 377 882
e-mail: jan.micinski@uwm.edu.pl