Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Praktyki zawodowe realizowane na I stopniu kształcenia

1. Praktyka pedagogiczna

Cele praktyki:

 1. Przekazanie wiedzy na temat systemu edukacji i funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych
 2. Zdobycie umiejętności planowania i organizowania zajęć edukacyjnych z różnymi grupami dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami lub placówkach opiekuńczych.
 3. Poznanie bazy lokalowej, organizacji pracy, kadry pedagogicznej oraz dokumentacji prowadzonej w różnych typach przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych.
 4. Organizacja pracy w ośrodkach edukacyjnych oraz zapoznanie z metodami pracy z podopiecznymi. 
 5. Poznanie metody komunikacji z podopiecznymi i pedagogami z wykorzystaniem najnowszych technik.

Wymiar praktyk: łącznie 320 godzin.

Główne miejsca odbywania praktyk: przedszkola, szkoły oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

2. Praktyka zootechniczna

Cele praktyki:

 1. Zapoznanie z organizacją pracy w gospodarstwach, zakładach i przedsiębiorstwach związanych z chowem i hodowlą zwierząt, oraz produkcją roślinną.
 2. Poznanie czynników genetyczno-środowiskowych mających wpływ na jakość surowców pochodzenia zwierzęcego.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie stosowanych technologii produkcji zwierzęcej. Zapoznanie z wymaganą dokumentacją związaną z funkcjonowaniem gospodarstwa, zakładu i przedsiębiorstwa.
 4. Poznanie specyfiki miejsca odbywania praktyki w tym głównie: warunków glebowo-klimatyczne oraz wyposażenia gospodarstw w środki produkcji (budynki, ciągniki, maszyny rolnicze).
 5. Obowiązujące przepisy BHP.
 6. Warunki mikroklimatyczne w budynkach (temperatura, wilgotność względna, wentylacja, poziom nasłonecznienia i kubatura).
 7. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynków inwentarskich (jakość i bezpieczeństwo zastosowanych tam prze­gród, usytuowanie budynku, wybiegów, okólników i dróg przepędowych oraz dowozu paszy i ściółki, usuwania odchodów, odbioru surowca i usuwania obornika). Behawior zwierząt przynależny danemu gatunkowi.
 8. Warunki utrzymania zwierząt w aspekcie wymogów dotyczących głodu, pragnienia, dyskomfortu, urazów, chorób, strachu i stresu. Zabiegi pielęgnacyjne (codzienne i okresowe) oraz sposób działania programu profilaktyki zootechniczno-weterynaryjnej (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w budynkach inwentarskich; opieka weterynaryjna, itd.).

Wymiar praktyk: łącznie 400 godzin.

Główne miejsca odbywania praktyk: gospodarstwa rolne, agroturystyczne.

3. Praktyka związana z kierunkiem kształcenia

Cele praktyki:

 1. Nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia.
 2. Poznanie specyfiki pracy w relacji pacjent-zwierzę w ramach hipoterapii,  dogoterapii,  alpakoterapii czy felinoterapii.
 3. Poznanie specyfiki miejsca odbywania praktyki.
 4. Zapoznanie z wyposażeniem ośrodka animaloterapii oraz obowiązującymi przepisami BHP.
 5. Zachowanie, potrzeby i możliwości zwierzęcia na którym wykonywany jest zabieg.
 6. Poznanie rodzaju czasu i możliwości wykonywania zabiegów animaloterapii.
 7. Poznanie potrzeby osób zakwalifikowanych do animaloterapii, ich możliwości fizyczne i psychiczne. 

Wymiar praktyk: łącznie 240 godzin.

Główne miejsca odbywania praktyk: ośrodki związane z ogólnie pojętą animaloterapią.

 

Praktyki zawodowe realizowane na II stopniu kształcenia

 1. Praktyka zawodowa realizowana po 1 semestrze.
 2. Praktyka zawodowa realizowana po 2 semestrze.
 3. Praktyka zawodowa realizowana po 3 semestrze.

Cele praktyki:

 1. Systematyczne podnoszenie umiejętności praktycznych w nawiązaniu do zajęć dydaktycznych realizowanych w trakcie semestru 1, 2 i 3.
 2. Poszerzanie umiejętności wykonywania zabiegów animaloterapii o najnowsze techniki.
 3. Poszerzanie wiedzy w kontekście specyfiki miejsca odbywania praktyki i zwierząt tam użytkowanych do zabiegów animaloterapii.
 4. Poszerzanie umiejętności samodzielnego planowania terapii z udziałem zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz BHP.
 5. Nabycie umiejętności oceny i ewentualnej korekty przeprowadzonego zabiegu animaloterapii.

Wymiar praktyk: łącznie 480 godzin.

Główne miejsca odbywania praktyk: ośrodki związane z ogólnie pojętą animaloterapią