Pomoc materialna

Pomoc materialna

Informacje dotyczące Pomocy Materialnej dla studentów dostępnych jest pod adresem:
https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

 

W roku akademickim 2023/2024 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-socjalne
  2. stypendium dla osób z niepełnosprawnościami: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych
  3. stypendium rektora: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora
  4. zapomogę: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/zapomoga

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze dostępne  w systemie USOSweb pod adresem:  https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

UWAGA! Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dziekanacie (WBZ p. 133)

Wysokość świadczeń na dany rok akademicki ustala Rektor na podstawie liczby złożonych wniosków.

Student może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez 9 miesięcy, tj. 5 miesięcy (październik-luty) w semestrze zimowym i 4 miesiące (marzec-czerwiec) w semestrze letnim danego roku akademickiego.

OŚWIADCZENIA STYPENDIALNE dostępne są pod adresem: https://uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/dokumenty-i-regulaminy  

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta, kierunku studiów.

Świadczenia, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  1. pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  2. drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie, niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia.

Student, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobranego świadczenia z tytułu zwiększenia stypendium socjalnego ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dziekanat o przekroczeniu kwoty oraz o rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

TERMINY Składania wniosków. Student ubiegający się o przyznanie świadczeń składa we właściwym dziekanacie wydrukowany z systemu USOS wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

1) W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM REKTORA:

a) do 15 października - w semestrze zimowym,

b) do 10 marca - w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego w danym roku akademickim (dotyczy studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia).

2) W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE I ZAPOMOGĘ:

a) do 15 października w semestrze zimowym,

b) do 10 dnia każdego następnego miesiąca.


 

Poniżej zamieszczamy instrukcję "krok po kroku" korzystania z aplikacji USOSweb, która może okazać się pomocna podczas wypełniania wniosków związanych z uzyskaniem pomocy materialnej.

Link: Instrukcja USOSweb

Przypominamy, że przyjmowanie wniosków stypendialnych odbywa się w godzinach pracy Dziekanatu.