Informacja o terminarzu prac wyborczych

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wyborów znajdują się stronie internetowej UWM w zakładce: Wybory na kadencję 2024-2028


 

Załącznik do Uchwały Nr 440 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Terminarz wyborczy dotyczący wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję 2024-2028

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1.

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego

Senat UWM

19 XII 2023

2.

Zgłaszanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni

Rada Uczelni

UWM w Olsztynie

do 1 II 2024

3.

Zgłaszanie kandydatów na Rektora przez członków Senatu UWM

 

do 1 II 2024

4.

Sprawdzenie wymogów zgłoszonych kandydatów na Rektora przez UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 8 II 2024

5.

Zaopiniowanie kandydatów na Rektora przez Senat UWM

Senat UWM w Olsztynie

23 II 2024

6.

Przekazanie wspólnocie UWM i Rektorowi informacji o zgłoszonych kandydatach na Rektora

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 1 II 2024

7.

Prezentacja programów przez kandydatów na Rektora UWM

 

7-15 II 2024

8.

I tura wyborów

Uczelniana Komisja Wyborcza

21 III 2024

9.

Ogłoszenie wyników wyborów z I tury

Uczelniana Komisja Wyborcza

21 III 2024

10.

Wnoszenie protestów wyborczych

Protesty wyborcze wnosi się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście

(§ 8 ust. 3 ordynacji wyborczej)

 

do 24 III 2024

11.

Ewentualna II tura wyborów

II tura wyborów odbędzie się, jeżeli żaden z kandydatów na Rektora nie uzyska bezwzględnej większości głosów

(§ 16 ust. 7 w zw. z 16 ust. 10 ordynacji wyborczej)

Uczelniana Komisja Wyborcza

4 IV 2024

12.

Ogłoszenie wyników wyborów z II tury

Uczelniana Komisja Wyborcza

4 IV 2024

14.

Wnoszenie protestów wyborczych

Protesty wyborcze wnosi się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych w proteście

(§18 ust. 3 ordynacji wyborczej)

 

do 7 IV 2024

15.

Rozpatrywanie ewentualnych protestów wyborczych przez organy wskazane w ordynacji wyborczej

(§ 8 ust. 4 i 5 ordynacji wyborczej)

Uczelniana Komisja

Wyborcza / Senat UWM w Olsztynie

do 30 IV 2024

 PRACE ORGANÓW WYBORCZYCH

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1.

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego

Senat UWM w Olsztynie

19 XII 2023

2.

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów  w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 11 I 2024

3.

Wydziałowe wybory członków UKE  z grona samodzielnych nauczycieli akademickich

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 15 II 2024

4.

Wydziałowe wybory członków UKE  z grona nauczycieli akademickich niebedących samodzielnymi nauczycielami akademickimi

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 15 II 2024

5.

Studenckie wybory członków UKE sposród grona studentów

(UKW ustala liczbę  studentów wybieranych do Uczelnianego Kolegium Wyborczego (§ 2 ust. 5 pkt 3. ordynacji wyborczej)

Organy wyborcze samorządu studentów

do 15 II 2024

6.

Doktoranckie wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów sposród grona doktorantów

(UKW ustala liczbę doktorantów wybieranych do Uczelnianego Kolegium Wyborczego (§ 2 ust. 5 pkt 3. ordynacji wyborczej)

Organy wyborcze samorządu doktorantów

do 15 II 2024

7.

Związki zawodowe wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród grona członków działających na UWM związków zawodowych

Organy wyborcze zwiazków zawodowychdo 15 II 2024

 

WYBORY CZŁONKÓW SENATU UWM W OLSZTYNIE

 

Lp.

Etap

Organ właściwy

Termin

1

Zatwierdzenie kalendarza wyborczego

Senat UWM w Olsztynie

19 XII 2023

2.

Wydziałowe wybory członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

 Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

3.

Wydziałowe wybory kandydtaów na członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

4.

Wybory kandydtaów na członków Senatu UWM z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM przewz pracowników jednostek ogólnouczelnianych zatrudnijacych nauczycieli akademickich

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 16 IV 2024

5.

Wydziałowe wybory kandydatów na członków  Senatu  UWM  z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niz stanowiska profesora lub profesora UWM

Wydziałowe Komisje Wyborcze

do 16 IV 2024

6.

Wybory 9 członków Senatu UWM  z grona studentów

Komisja Wyborcza samorządu studenckiego

do 16 IV 2024

7.

Wybory 1 członka Senatu UWM z grona doktorantów 

Komisja Wyborcza samorządu doktoranckiego

do 16 IV 2024

8.

Ogólnouczelniane wybory członków Senatu UWM z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora UWM

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 9 V 2024

9.

Ogólnouczelniane wybory członków Senatu UWM spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż na stanowisko profesora lub profesora UWM

Uczelniana Komisja Wyborcza

do 9 V 2024

10.

Ogólnouczelniane wybory 3 członków Senatu UWM bęących przedstawicielami pracowników UWM nie będących nauczycielami akademickimi

Uczelniana Komisja Wyborczado 9 V 2024

UCHWAŁA Nr 440 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028