Regulamin konkursu o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID w 2022 roku

Regulamin konkursu o przyznanie Nagrody Rady Naukowej Projektu RID

w 2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Rada Naukowa projektu pn. Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Projekt RID), finansowanego w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, zwana dalej Radą, przyznaje nagrody naukowe, zwane dalej Nagrodami.

2. Nagrody przyznawane są w procedurze konkursowej dla wyróżniających zespołów badawczych za badania naukowe i prace rozwojowe mające istotny wpływ na rozwój dyscypliny naukowej objętej projektem.

3. Nagrodę może otrzymać członek zespołu, o którym mowa w ust. 2 który był zatrudniony w Uniwersytecie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i pozostaje w zatrudnieniu w czasie przyznawania Nagród.

4. Osobie, w stosunku do której sąd, komisja dyscyplinarna lub komisja etyczna prawomocnie orzekły naruszenie zasad uczciwości naukowej, Nagroda nie jest przyznawana.

 5. Rada przyznaje po jednej Nagrodzie w jednej z następujących dyscyplin naukowych: weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 6. Nagrodą jest gratyfikacja pieniężna w wysokości 10.000 złotych brutto/brutto do równego podziału wśród członków zespołu badawczego oraz dyplomy dla wszystkich członków zespołu.

 7. O nagrodę mogą ubiegać się zespoły badawcze, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) członkowie zespołów badawczych reprezentują dyscyplinę naukową, o której mowa w ust. 5 w co najmniej 50% oraz zostali przypisani do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczby „N”);

2) co najmniej dwóch z członków zespołu badawczego było beneficjentami środków finansowych projektu RID w 2022 r.;

3) w dniu składania wniosku o Nagrodę członkowie zespołu badawczego zrealizowali i rozliczyli w terminie uzyskane w 2022 r. dofinansowanie z projektu RID.

8. Członek zespołu może otrzymać w ramach konkursu tylko jedną Nagrodę.

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady.

 II. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW O NAGRODY:

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody, stanowiącym Załączniki nr 1-3 do Regulaminu konkursu mogą występować zespoły badawcze spełniające warunki określone w pkt. I ust. 7.

2. Termin składania wniosków o Nagrody upływa z dniem 31 marca 2023 roku (decyduje data wpływu wniosku).

3. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej, wysyłając podpisany pdf wniosku na adres rid@uwm.edu.pl

III. TRYB OCENY WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Do oceny przyjmowane są wnioski kompletne, sporządzone zgodnie z Załącznikami nr 1-3 do Regulaminu konkursu.

2. Rada dokonuje wyboru nie więcej niż pięciu wniosków (po jednym z każdej dyscypliny naukowej) biorąc pod uwagę:

1) znaczenie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych dla rozwoju dyscypliny naukowej objętej wsparciem Projektu RID,

2) aktywność w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ze źródeł zewnętrznych.

3. Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród.

IV. WRĘCZANIE NAGRÓD

1. Nagrody będą wręczone są podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej Projekt RID w dniach 7-8 września 2023 r.

2. Nagrody wręczane będą osobom nagrodzonym lub osobom przez nie upoważnionym.

3. Laureaci zobowiązani są do zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych podczas konferencji, o której mowa w ust. 1.

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Formularz wniosku o przyznanie Nagrody dostępny jest na stronie internetowej projektu, tj. http://rid.uwm.edu.pl/

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2023 r. Zatwierdzono w dniu 23 stycznia 2023 r. przez Radę Naukową projektu RID.

 

Zatwierdzono w dniu 23 stycznia 2023 r. przez Radę Naukową projektu RID

 

NA SKRÓTY  - PLIKI DO POBRANIA: