II - Regulamin RID - finansowanie kosztów tłumaczenia i weryfikacji językowej tekstów artykułów naukowych

Regulamin finansowania kosztów tłumaczenia i weryfikacji tłumaczenia tekstów artykułów naukowych ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)" dla pracowników
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo w
2023 roku.

1. W ramach projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" możliwe jest finansowanie tłumaczenia oraz weryfikacji tłumaczenia oryginalnych i przeglądowych prac naukowych pracowników reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie.

2. Środki z projektu RID mogą być wydatkowane na pokrycie kosztów tłumaczenia oraz weryfikacji tłumaczenia wykonane wyłącznie przez Biuro Tłumaczeń, które posiada podpisaną umowę na tego typu usługi z UWM w Olsztynie, w ramach tzw. umów sukcesywnych.

3. W ramach programu mogą być finansowane koszty tłumaczenia oraz weryfikacji tłumaczeń oryginalnych i przeglądowych prac naukowych, które będą przypisane do pracownika/ów B+D dyscypliny zootechnika i rybactwo, oraz docelowo mają zostać opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ujętych wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (komunikat MEiN z dnia 21 grudnia 2001 roku), którym przypisano w komunikacie MEiN minimum 100 pkt.

4. W przypadku publikacji naukowych, których autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych i reprezentują różne dyscypliny naukowe, dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, może być przyznane dla publikacji od 100 pkt i więcej dla autora reprezentującego dyscyplinę zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie. Wysokość dofinansowania w tym przypadku określa wzór:

a) 100% wysokosci kwoty brutto z faktury VAT, jeśli w zespole autorskim publikacjiconajmniej 51%  udziału stanowią pracownicy B+D dyscypliny zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie,

b) 50% wysokosci kwoty brutto z faktury VAT, jeśli w zespole autorskim publikacji do 50 % udziału stanowią pracownicy B+D dyscypliny zootechnika i rybactwo UWM w Olsztynie.

5. Finansowanie tłumaczenia oraz weryfikacji językowej tekstu publikacji może nie zostać przyznane w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stabilności pozycji czasopisma w rankingu międzynarodowym, czasopisma nieprzypisanego do dyscypliny zootechnika i rybactwo bądź z powodu wyczerpania środków finansowych na ten cel.

6. W celu uzyskania finansowania należy przedłożyć wypełniony wniosek „AT" (załącznik nr 1) wraz fakturą w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającym swoją siedzibę w Dziekanacie Wydziału (pokój 138 lub 134). W/w dokumenty przyjmowane są w sposób ciągły.

7. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura VAT. Winna być ona dostarczona w terminie umożliwiającym terminowe płatności do Biura projektu RID na adres wskazany w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

8. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik projektu RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. W publikacji, której tekst został przetłumaczony lub zweryfikowany językowo ze środków finansowych niniejszego programu należy zamieścić informację: "Project financially supported by Minister Education and Science in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2023, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN."

10. W celu ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji finansowej należy niezwłocznie po opublikowaniu dostarczyć kopię wydanej publikacji (w wersji PDF), do Biura projektu RID na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

11. W celu zmknięcia roku finansowego i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty  zdarzeń wyszczególnionych w pkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu muszą być zaksięgowane na koncie finasowym projektu RID do 30 listopada obowiązującego roku kalendarzowego.

 

Załącznik do pobrania:

Załącznik  1. Wniosek ,,AT”o finasowanie kosztów tłumaczenia i weryfikacji tekstu publikacji