III - Regulamin RID - dofinansowanie wyjazdów zagranicznych

Regulamin dofinansowania wyjazdów zagranicznych ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)" dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dyscyplinę zootechnika i rybactwo w 2023 roku.

1. Adresatami dofinansowania są pracownicy Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, reprezentujący dyscyplinę zootechnika i rybactwo zaangażowani w realizację projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID)".

2. Środki finansowe mogą być wydatkowane na wyłącznie czynny udział  (w tym w formie on-line) w zagranicznych oraz międzzynarodowych konferencjach naukowych (prezentacja referatów/doniesień naukowych/posterów), odbycie 3-miesięcznych staży naukowych oraz udział w misjach, pobytach krótkoterminowych, warsztatach, kursach (w tym on-line) i szkoleniach organizowanych przez ośrodki naukowe oraz organizacje naukowo-badawczo-edukacyjne i przemysłowe służące podniesieniu jakości prowadzonych badań.

3. Dofinansowanie udziału w konferencji naukowej może być przyznane osobie, która w roku złożenia wniosku o dofinansowanie lub w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku była autorem lub współautorem pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie z wykazu MEiN z grudnia 2021 roku.

4. Jedna publikacja naukowa może być podstawą przyznania dofinansowania, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu, tylko dwóm jej współautorom.

5. Wysokość dofinasowania uczestnictwa w naukowych konferencjach zagranicznych, misjach i pobytach krótkoterminowych, warsztatach, kursach, szkoleniach może być przyznane do wysokości 100% kosztów całkowitych wyjazdu (opłata konferencyjna, koszty podróży, diety, zakwaterowanie) w sytuacji gdy ich wartość nie przekracza kwoty 3000,00 zł.

6. Wysokość dofinasowania uczestnictwa w naukowych konferencjach zagranicznych, misjach i pobytach krótkoterminowych, warsztatach, kursach, szkoleniach może być przyznane do wysokości 75% kosztów całkowitych wyjazdu (opłata konferencyjna, koszty podróży, diety, zakwaterowanie) jeżeli ich wartość przekracza kwotę 3000,00 zł.

7. Wysokość dofinansowania wyjazdów na 3-miesieczne staże naukowe w zagranicznych, ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych wynosi 9 000 zł miesięcznie (zakwaterowanie, diety, koszty podróży). Kwota dofinansowania wyjazdu może być wyższa w zależności od wysokości przyznanych środków finansowych.

8. Wnioski „AWZ " o dofinasowanie zdarzeń, o których mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu należy składać w jednym egzemplarzu, w formie papierowej, w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" mającym swoją siedzibę w dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, pokój 134 lub 138 według wzoru przedstawionego w załączniku 1 i 2.

W/w wnioski przyjmowane są w sposób ciągły.

9. Ocenę wniosków przeprowadza Komisja Oceny Wniosków na bieżąco z uwzględnieniem wpływu dofinansowania na jakość prowadzonych badań oraz dorobek wnioskodawcy.

10. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Kierownik RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo w oparciu o rekomendację Komisji Oceny Wniosków. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11. Sposobem rozliczenia otrzymanego dofinansowania jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe Wnioskodawcy z wyjazdu zagranicznego, które należy złożyć w ciągu 14 dni od jego zakończenia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w formularzu „RWZ" (załącznik 3- w  jednym egzemplarzu w formie papierowej) w Biurze projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" mającym swoją siedzibę w dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie , pokój 134 lub 138.

12. Wszystkie prezentowane zdarzenia w pkt 2 niniejszego Regulaminu zrealizowane ze środków projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości" muszą zawierać czytelną informację o źródle finansowania: "Project financially supported by Minister of Education and Science in the range of the program entitled "Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2023, Project No. 010/RID/2018/19, amount of funding 12.000.000 PLN."

13. W celu zamknięcia roku kalendarzowego pod względem finansowym i przygotowania raportu rocznego do MEiN koszty zdarzeń wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu muszą być zaksięgowane nakoncie finansowym projektu RID  do 30 listopada obowiązującego roku kalendarzowego.

Pliki do pobrania:

Załącznik 1- Wniosek ,,AWZ'' o dofinansowanie wyjazdu...

Załącznik 2- Informacja o publikacji naukowej...

Załącznik 3- Formularz RWZ rozliczenia przyznanych  środków finansowych...