Biogospodarka rybacka

BIOGOSPODARKA RYBACKA

3 - semestralne studia II stopnia  (90 pkt ECTS)

UWAGA: Kierunek dostępny w rekrutacji międzysemestralnej (w 2025 r.)

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/biogospodarka-rybacka-studia-ii-stopnia/

To unikatowy kierunek przygotowujący do pracy w sektorach związanych z produkcją organizmów wodnych i bezpieczeństwem żywności, zrównoważoną gospodarką zasobami naturalnymi wód oraz ochroną środowiska i bioróżnorodności. Podczas studiów słuchacze mogą doskonalić się z wybranego zakresu: hodowlanego lub ichtiologicznego. 

Absolwent kierunku charakteryzował się będzie:

 • posiadaniem zaawansowanej wiedzy z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w chowie i hodowli ryb oraz bezkręgowców słodkowodnych i morskich;
 • znajomością zasad zrównoważonego gospodarowania naturalnymi populacjami organizmów wodnych, stosowania czynnych i biernych metod ich ochrony oraz umiejętnością wybrania odpowiedniego modelu zagospodarowania danego akwenu;
 • znajomością zagadnień z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim;
 • umiejętnościami stosowania krajowych i unijnych instrumentów prawa (wodnego, rybackiego i ochrony środowiska), polityki rolnej i strukturalnej;
 • wszechstronnym przygotowaniem do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej, a także do pozyskiwania funduszy krajowych i UE na rozwój przedsiębiorstw rybackich;
 • umiejętnościami analizy trendów i wyzwań stojących przed gospodarką rybacką związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców, zagospodarowywaniem odpadów, bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną bioróżnorodności;
 • umiejętnością rozwiązywania problemów gospodarki rybackiej, innowacyjnością i zdolnościami szybkiego przystosowywania się do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • znajomością funkcji i zakresu obowiązków Ichtiologa w przedsiębiorstwach i organizacjach rybackich o zróżnicowanym profilu produkcyjnym oraz podstaw metodologii badań naukowych (projektowania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik, technologii oraz narzędzi statystycznych i technik informatycznych);
 • znajomością języka obcego nowożytnego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych.

Nabyta wiedza pozwala na kontynuację kształcenia w różnych formach (szkoła doktorska, studia podyplomowe).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów drugiego stopnia oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera.

KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 • Ichtiologia i akwakultura
 • Rybactwo
 • Aquaculture and fisheries (absolwenci studiujący w jezyku polskim)

KIERUNKI WYMAGAJĄCE UZUPEŁNIENIA W RAMACH DODATKOWYCH PUNKTÓW ECTS (maksymalnie do 30 pkt. ECTS)

 • Agrobioinżynieria
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Biogospodarka
 • Bioinformatyka w biogospodarce
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biotechnologia
 • Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • Ekotechnologie i bioprocesy
 • Eksploatacja zasobów naturalnych
 • Gastronomia – sztuka kulinarna
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności
 • Technologia żywności i żywienie człowieka.
 • Towaroznawstwo i marketing  żywności
 • Zootechnika