Komisje Wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE
kadencja 2020 – 2024

WYDZIAŁOWA KOMISJA KADROWA

 • prof. dr hab. Urszula Czarnik – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska  – wiceprzewodniczący
 • dr hab. Aleksandra Drażbo - sekretarz       
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • prof. dr hab. Roman Kujawa
 • dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
 • kierownicy katedr (zamiennie)

przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr inz. Krzysztof Kozłowski (NSZZ „S”)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA

 • prof. dr hab. Urszula Czarnik -  dziekan, przewodnicząca
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska - przewodnicząca RNDZiR  
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • dr hab. Aleksandra Drażbo - sekretarz      
 • kierownik katedry, której dotyczy konkurs (zamiennie)  

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś (NSZZ “S”)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAGRÓD i ODZNACZEŃ  

 • prof. dr hab. Władysław Kordan – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska - przewodniczący RNDZiR 
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
 • prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat  
 • prof. dr hab. Jan Miciński
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM
 • dr inż. Monika Sobczuk-Szul
 • mgr Ewa Gruchała

przedstawiciele związków zawodowych:

 • dr inż. Krzysztof Kozłowski (NSZZ Solidarność)
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LOKALOWO-INWENTARYZACYJNA

 • dr inż.  Iwona Chwastowska-Siwiecka - przewodnicząca
 • dr inż. Ewa Burczyk  
 • dr inż. Krzysztof Karpiesiuk    
 • dr hab. Janusz Strychalski
 • przedstawiciel/e danej jednostki organizacyjnej

 

KOMISJA DS. PROMOCJI WYDZIAŁU

 • dr Kamil Oleński - przewodniczący
 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka (prodziekan) - wiceprzewodnicząca
 • dr inż. Dorota Bugnacka - wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Ewa Jastrzębska, prof. UWM
 • dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM
 • dr hab. Zofia Antoszkiewicz
 • dr hab. Aleksandra Drażbo
 • dr hab. Janusz Strychalski
 • dr hab. Beata Bąk
 • dr inż.  Justyna Błażejak-Grabowska
 • dr inż. Katarzyna Ząbek
 • dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek
 • dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek
 • dr inż. Joanna Szymanowicz
 • dr inż. Rafał Winarski
 • dr inż. Łukasz Zasiadczyk
 • dr inż. Mariusz Szmyt
 • dr inż.  Przemysław Piech
 • mgr inż. Robert Fałkowski
 • przedstawiciel studentów (delegowany przez RWSS)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof. dr hab. Jan Miciński  – przewodniczący
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska - przewodniczący RNDZiR 
 • prof. dr hab. Dorota Fopp-Bayat
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski
 • prof. dr hab. Paweł Janiszewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
 • prof. dr hab. Daria Murawska
 • dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek - koordynator programu Erasmus+

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • dr hab. Ewa K. Jastrzębska, prof. UWM  - przewodnicząca
 • mgr inż. Marta Wasiak - sekretarz 
 • dr hab. Katarzyna Śmiecińska
 • dr inż. Łukasz Zasiadczyk
 • przedstawiciel studentów (delegowany przez RWSS)

WYDZIAŁOWA RADA EDUKACYJNA

 • Przewodnicząca  (prodziekan ds. kształcenia) - dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM
 • Wiceprzewodnicząca (prodziekan ds. studenckich) - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka   

CZŁONKOWIE

 • przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz - członek Uczelnianej Rady Edukacyjnej

przedstawiciele jednostek Wydziału:

 • Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt -  dr hab. Rafał Strzeżek, prof. UWM
 • Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa - dr hab. Aleksandra Drażbo
 • Katedra Genetyki Zwierząt – prof. dr hab. Stanisław Kamiński
 • Katedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa – prof. dr hab. Anna Wójcik, dr inż. Justyna Błażejak-Grabowska
 • Katedra Żywienia, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła  – dr inż. Monika Sobczuk-Szul
 • Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa - dr inż. Janusz Wejer
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz - dr inż. Katarzyna Ząbek
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej - dr inż. Dorota Bugnacka
 • Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa - dr hab. Janusz Strychalski
 • Katedra Ichtiologii i Akwakultury - prof. dr hab. Krystyna Demska-Zakęś
 • Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa - dr inż. Maciej Siuda
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych - dr hab. Katarzyna Śmiecińska
 • Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła – dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek
 • Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – mgr Beata Jaworowska

przedstawiciele studentów:

 • przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego
 • przedstawiciele kierunków studiów – wskazani przez RWSS

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Skład ww. zespołu został zamieszczony w zakładce KSZTAŁCENIE:
http://www.uwm.edu.pl/wbz/ksztalcenie/wydzialowy-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/wydzialowy-zespol-ds-zapewniania

 

INNE FUNKCJE
kadencja 2020 – 2024
(W TYM PEŁNOMOCNICY DZIEKANA I PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU )

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

prof. dr hab. Jan Miciński

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych

dr inż. Katarzyna Ząbek

Pełnomocnik ds. Studentów z Niepełnosrawnościami

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. Równości Szans

 dr inż. Monika Sobczuk-Szul

Pełnomocnik (koordynator)

ds. PROGRAMU ERASMUS+

dr inż. Paulina Pogorzelska- Przybyłek

Administrator wydziałowej sieci informatycznej 

prof. dr hab. Jan Miciński

Administratorzy wydziałowej strony internetowej

dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM

dr inż. Rafał Winarski

Pełnomocnik ds. informatyczno-technicznych

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Pełnomocnika ds. współpracy z Biurem Karier

dr inż. Aleksandra Orzołek

 

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM

Rada Edukacyjna

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz

Kolegium Wydawnicze

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Rada Biblioteczna

dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM

Zespół ds. Przeglądu Warunków Pracy

dr hab. Paweł Brym, prof. UWM