Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy (między innymi w Kodeksie pracy oraz Regulaminie pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy, współpracuje z Państwową Inspekcji Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi.

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy w latach 2016/2020 pełni:

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

e-mail: Krzysztof.karpiesiuk@uwm.edu.pl
tel. 89/523-38-43
pokój nr. 359, ul Oczapowskiego 5.

  

Wybrane uprawnienia społecznego inspektora pracy (zgodnie z ustawą o sip): 

 • prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
 • prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
 • udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
 • udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
 • prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
 • prawo uczestnictwa jako wiceprzewodniczący w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

 

Zgodnie z decyzją Rektora UWM Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

 

W sytuacji zaistnienia wypadku, stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny warunków pracy,  lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy.

 

Przydatne informacje poświęcone zasadom bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:

 

Działu BHP UWM,  Państwowej Inspekcji PracyZwiązku Nauczycielstwa Polskiego,  NSZZ „Solidarność”.