Oferta usługowo-badawcza

W ramach usług Katedra Rybactwa oferuje:

 • Wydawanie opinii dotyczących operatów rybackich.
 • Szkolenia i kursy z zakresu:

- obsługi elektrycznych narzędzi do połowu ryb (uprawnienia do kierowania grupą połowową);

- biologii, hodowli i ochrony ryb jesiotrowatych dla koordynatorów ds. CITES z zakresu egzekwowania postanowień Konwencji Waszyngtońskiej – CITES;

- biotechniki rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych (m.in. jazia, karpia, suma afrykańskiego)

- chowu i hodowli ryb jesiotrowatych;

- hodowli ryb łososiowatych w obiegach recyrkulacyjnych (RAS);

- larwikultury (m.in. miętusa, siei, ryb okoniowatych);

- produkcji pasz dla ryb;

- podstaw rozrodu ryb ozdobnych i hodowlanych.

 • Doradztwo fachowe w zakresie:

- analiz genetycznych i cytogenetycznych ryb;

- biotechniki rozrodu ryb słodkowodnych;

- chowu i hodowli ryb jesiotrowatych;

- hybrydyzacji międzygatunkowej ryb;

- monitoringu struktury ichtiofauny wód otwartych;

- oceny presji zwierząt rybożernych (kormorana/wydry) na rybostan wód.

 • Inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie ichtiofauny.
 • Opracowanie i udoskonalenie technik/technologii rozrodu ryb słodkowodnych w warunkach kontrolowanych.
 • Opracowanie i udoskonalenie technik/technologii wylęgarniczych ryb słodkowodnych w warunkach kontrolowanych.
 • Opracowanie i udoskonalenie metod wychowu larw ryb w warunkach kontrolowanych.
 • Opracowanie technologii otrzymywania jednopłciowych oraz sterylnych ryb.
 • Opracowanie technologii identyfikacji ploidalności ryb oraz identyfikacja ploidalności ryb.
 • Identyfikacja osobników ryb jesiotrowatych oraz uzyskiwanych z nich produktów żywnościowych - mięsa i kawioru.
 • Ocena jakości nasienia ryb obiektywną metodą komputerową (CASA).
 • Ocena jakości komórek jajowych (ikry) ryb.
 • Ocena zmian histopatologicznych ryb dzikich i hodowlanych.
 • Ocena przeżyciowa anomalii rozwojowych układu kostnego ryb przy użyciu aparatu RTG.
 • Określenia efektów zarybień na podstawie metody znakowania – zwroty.
 • Opracowanie receptur paszowych dla wybranych gatunków ryb.
 • Sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

 Zapraszamy do współpracy!