Zootechnika

Kierunek: ZOOTECHNIKA

Jesteśmy pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, wyróżnionym przez Polską Komisję Akredytacyjną oceną wyróżniającą.

Na kierunku zootechnika studia realizowane są jako studia pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera). Umożliwiają one dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim  (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera). Kształcenie na kierunku zootechnika realizowane jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

Formy studiów oraz zakersy kształcenia na kierunku 
zootechnika
 

studia stacjonarne

Studia
pierwszego stopnia

7 sem.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

Studia 
drugiego stopnia

3 sem.

Biotechnologia w hodowli zwierząt

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

 studia niestacjonarne

Studia 
pierwszego stopnia

7 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Hodowla koni i jeździectwo

Studia 
drugiego stopnia

3 sem.

Hodowla i użytkowanie zwierząt

Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

studia pierwszego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera w zakresach: hodowla i użytkowanie zwierząt, chów i hodowla zwierząt amatorskichprofilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni.
Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Zna i potrafi wykorzystać podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biologicznego zwierząt, w celu poprawy jakości życia człowieka. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresach: hodowla i użytkowanie zwierzątprodukcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowebiotechnologia w hodowli zwierząt oraz kształtowanie jakości produktów zwierzęcych.
Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę umożliwiającą świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt oraz jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, krytycznej analizy, twórczego przetwarzania i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także produkcji pasz oraz surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym. 
Absolwent jest przygotowany do pracy: w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, praktyki i zajęć terenowych są przygotowani do organizowania procesu produkcji i kierowania zespołami ludzkimi.