Bioinżynieria produkcji żywności

Kierunek: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

jedyny w Polsce kierunek łączący treści kształcenia realizowane na wydziałach 
BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT oraz NAUKI o ŻYWNOŚCI! 


 

Kierunek powstał w oparciu o treści kształcenia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, a ponadto został wzbogacony o nowe treści kształcenia w zakresie gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. W realizacji programu studiów uczestniczą wydziały: Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. Studia realizowane są w formie studiów stacjonarnych, jako studia pierwszego stopnia, które trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w wybranej przez siebie specjalności. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia kierunków zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera) lub na innych kierunkach (po spełnieniu określonych dla nich warunków rekrutacyjnych).
 


Formy studiów oraz specjalności na kierunku
Bioinżynieria produkcji żywności 

studia stacjonarne

Studia 
pierwszego stopnia

7 sem.

Gospodarka żywnościowa

Przetwórstwo żywności

Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

 


KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku otrzymują dyplom inżyniera w zakresie wybranej specjalności: gospodarka żywnościowaprzetwórstwo żywnościkształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz towarzyszących produkcji żywności. Wyjaśnia przyczyny i następstwa naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych. Zna  podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie wykorzystywane w produkcji, przetwórstwie i przechowalnictwie surowców oraz produktów żywnościowych. Ocenia oddziaływanie technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców na jakość żywności. Projektuje metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców żywnościowych. Ocenia jakość surowców i produktów żywnościowych. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie produkcji surowców i produktów żywnościowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej związku ze zdrowiem konsumenta, a także za kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.